Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2.9.1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Song, thực dân Pháp âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa, chúng nổ súng đánh chiếm Nam Bộ vào ngày 23.9.1945. Đồng thời tiếp tục mở rộng, đánh chiếm Hải Phòng và Hà Nội.

       Ngày 18.12.1946, thực dân Pháp gửi tối hậu thư đe dọa, đòi Chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ, giao quyền kiểm soát Hà Nội. Trước tình hình đó, Trung ương Đảng và Chính phủ họp, quyết định phát động toàn quốc kháng chiến và ngày 19.12.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Nghe theo tiếng gọi của Bác, cả dân tộc Việt Nam đứng lên kháng chiến với tinh thần “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Sau 9 năm dài trường kỳ kháng chiến, với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngày 20.7.1954, thực dân Pháp buộc phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đã thắng lợi vẻ vang.

       Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 – 19.12.2011), Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tổ chức trưng bày chuyên đề “Kỷ niệm 65 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 – 19.12.2011)”.

       Nội dung trưng bày gồm 2 phần:

       - Thời kỳ xây dựng và củng cố chính quyền của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 - 1946;

       - Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946) đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7.5.1954).

       Qua cuộc trưng bày này, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III hy vọng sẽ phát huy giá trị, nâng cao hiệu quả sử dụng của tài liệu lưu trữ và góp phần giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, đồng thời giúp người xem hiểu rõ thêm giá trị của những hy sinh mà nhân dân ta đã đóng góp trong cuộc kháng chiến của dân tộc.