Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong không khí vui tươi chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, căn cứ Kế hoạch số 31-KH/ĐUBNV ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Đảng ủy Bộ Nội vụ về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Nội vụ tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Kế hoạch số 193-KH/ĐUVTLTNN ngày 23 tháng 12 năm 2014; chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017.

        Tại Đại hội, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổng kết, đánh giá, kiểm điểm công tác nhiệm kỳ 2012-2015 và thảo luận xây dựng phương hướng công tác nhiệm kỳ 2015 - 2017; tổ chức thảo luận, tập trung trí tuệ của toàn thể đảng viên góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2017. 

        Chào mừng Đại hội Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước nhiệm kỳ 2015 – 20120, Website Văn thư, Lưu trữ Việt Nam xin trân trọng giới thiệu tới độc giả một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu của Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhiệm kỳ 2010-2015 theo các chủ đề sau: