Tên văn bản Xin ý kiến Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử trong các cơ quan nhà nước”
Chi tiết văn bản

    Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án và theo quy chế làm việc của Chính phủ, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 1177/BNV-VTLTNN về việc xin ý kiến các cơ quan, tổ chức đối với Dự thảo Đề án, Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử trong các cơ quan nhà nước”.

     Đề nghị Quý cơ quan gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ theo địa chỉ: Số 12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội hoặc Email: tinhoc@luutru.gov.vn trước ngày 25 tháng 3 năm 2019 để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 5 năm 2019 theo kế hoạch.

     Thông tin liên hệ:

     - Ông Lê Văn Năng - Thành viên Thường trực Ban Xây dựng Đề án, ĐT: 024.37669154; Email: levannang@luutru.gov.vn;

   - Bà Nguyễn Thị Chinh - Thư ký Ban Xây dựng Đề án, ĐT: 024.37666021; Email: chinhnguyen_swin@yahoo.com.au.

    Chi tiết Công văn số 1177/BNV-VTLTNN, Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử trong các cơ quan nhà nước” xin mời xem các tệp đính kèm dưới đây./.

Hình thức văn bản Đề án
Tệp đính kèm