Tên văn bản Xin ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV
Chi tiết văn bản

       Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 1368/BNV-VTLTNN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuôc Trung ương về việc xin ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV.

       Nội dung chính của Công văn như sau:

       Ngày 01 tháng 10 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 09/2014/TT-BNV hướng dẫn quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 09/2014/TT-BNV), trong đó tại Điều 6 và Điều 8 của Thông tư số 09/2014/TT-BNV quy định việc cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ cần phải sửa đổi cho phù hợp với quy định của Luật Lưu trữ năm 2011.

       Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV (Dự thảo Thông tư gửi kèm theo). Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư này, gửi về Bộ Nội vụ (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) trước ngày 15 tháng 4 năm 2020 để Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, ban hành Thông tư theo thẩm quyển.

      Chi tiết Công văn số 1368/BNV-VTLTNN và Dự thảo Thông tư xin mời xem tệp đính kèm dưới đây.

Hình thức văn bản Thông tư
Tệp đính kèm