02:24 PM 17/02/2020  |   Lượt xem: 773  | 

Sắc lệnh có ý nghĩa hết sức quan trọng, từng bước kiện toàn bộ máy nhà nước, công cụ, cơ quan bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự của đất nước.