12:00 AM 01/04/2020  |   Lượt xem: 445  | 

       Cách mạng tháng Tám thành công, “Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập lên chế độ Dân chủ Cộng hòa”1. Trong “mấy mươi thế kỷ” cũng như “gần 100 năm” ấy đã để lại nhiều phong tục, lề lối cổ hủ, lạc hậu, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống văn hóa, chính trị, xã hội của nước nhà sau ngày Độc lập. Do vậy, vấn đề cấp thiết trong xây dựng Đời sống mới trong cả nước đã được đặt ra. Nhằm cụ thể hóa những chủ trương, đường lối, chính sách liên quan công tác này, một Ban Trung ương Vận động đời sống mới đã được thành lập theo Sắc lệnh số 44-SL ngày 03/4/1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

       Theo những quy định trong Sắc lệnh, thành viên của Ban bao gồm các đồng chí: Đoàn Tâm Đan, Nguyễn Quang Oánh, Trần Huy Liệu, Dương Đức Hiền, Vũ Đình Hòe, Nguyễn Tấn Di Trọng, Nguyễn Huy Tưởng, Đỗ Đức Dục, Phạm Biểu Tâm.

       Bên cạnh đó, để Ban hoạt động có hiệu quả cũng như vững mạnh hơn, có tác dụng thiết thực, sâu rộng hơn, Sắc lệnh đã quyết định “lập những tiểu ban vận động ở các địa phương, đặt dưới quyền kiểm soát của Ủy ban Trung ương….”“Ban Trung ương vận động đời sống mới được phép lập một cái quỹ riêng để nhận những món tiền trợ cấp của Chính phủ hay những món tiền do các tư nhân hay đoàn thể tự động quyên cho.” Hoạt động của Ban Trung ương Vận động đời sống mới đã góp phần tích cực không chỉ trong giai đoạn kháng chiến, giành độc lập, thống nhất đất nước mà còn trở thành tiền đề, cơ sở cho các hoạt động trong thời kỳ hòa bình nhằm xây dựng một dân tộc Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển từ nông thôn tới thành thị, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, đất nước Việt Nam sánh vai cùng các quốc gia trên thế giới,…

 

 

Sắc lệnh số 44-SL ngày 03/4/1946 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc lập Ban Trung ương Vận động đời sống mới.

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, mục lục 1, hồ sơ 2, tờ 96.

 

1.Tuyên ngôn Độc lập, NXB Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, năm 2000, Tập 4, trang 11.

 

Đỗ Hương (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)