08:55 AM 10/09/2019  |   Lượt xem: 728  | 

Chính phủ lập "Quỹ Độc lập" nhằm huy động tối đa sức người, sức của và tinh thần đoàn kết của toàn dân để góp phần giải quyết khó khăn về tài chính của đất nước.