12:00 AM 04/04/2020  |   Lượt xem: 588  | 

Tất cả các cơ quan này tạo nên một thể thống nhất trong Nội bộ nói riêng, từ đó cùng với Ngoại bộ đã tăng cường hiệu quả hoạt động chung của Bộ Ngoại giao trong những năm sau ngày Độc lập của dân tộc.

       Được thành lập từ những ngày đầu của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945, Bộ Ngoại giao và các Bộ, Ngành khác đã đồng tâm, hiệp lực cùng Đảng, Chính phủ, toàn quân, toàn dân thúc đẩy quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, giải quyết trước mắt cũng như lâu dài nhiều vấn đề cấp bách, bức thiết của cách mạng Việt Nam.

       Tiếp đó, thông qua Sắc lệnh số 47-SL do Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh ký và Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Tường Tam tiếp ký ngày 07/4/1946, Bộ Ngoại giao đã được tách ra làm Nội bộ và Ngoại bộ nhằm tăng cường hơn nữa quá trình đấu tranh trên mặt trận ngoại giao trong và ngoài nước của Bộ.

       Theo Sắc lệnh này, “chế độ Ngoại bộ sẽ do một Sắc lệnh riêng quy định”, còn Nội bộ được quy định gồm những cơ quan:

       “A/ Văn phòng: Phòng Bí thư, Phòng Cơ mật, Phòng Thông tin và Phát ngôn”.

       B/ Đổng lý sự vụ: Phòng Công văn, Phòng Nhân viên vật liệu và kế toán, Phòng Nghi lễ khánh tiết, Phòng Tuyên truyền và Báo chí, Phòng Thông dịch, Phòng Luật pháp, Phòng Hành chính và Kiều dân, Phòng Chính trị và Kinh tế”.

       Mỗi phòng trong Nội bộ đều có một số nhiệm vụ cụ thể: Đối với Phòng Bí thư có trách nhiệm “…xét đơn xin yết kiến và xếp đặt các cuộc hội kiến, giao thiệp với báo giới và Quốc hội”. Hay Phòng Thông tin và Phát ngôn thực hiện công việc “Thu thập các tin tức về ngoại giao hoặc bằng máy thu thanh hoặc rút trong báo chí ngoại quốc và Việt Nam. Thảo các bản thông cáo. Thay mặt Bộ trưởng để tuyên cáo về những vấn đề ngoại giao”. Hoặc Phòng Luật pháp thực hiện “Nghiên cứu các vấn đề thuộc quốc tế công pháp và quốc tế tư pháp. Giải quyết về đặc quyền và quyền hạn của sứ đoàn và lãnh sự ngoại quốc ở Việt Nam;…”.

       Tất cả các cơ quan này tạo nên một thể thống nhất trong Nội bộ nói riêng, từ đó cùng với Ngoại bộ đã tăng cường hiệu quả hoạt động chung của Bộ Ngoại giao trong những năm sau ngày Độc lập của dân tộc.

 

 

 

Sắc lệnh số 47-SL ngày 07/4/1946 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc tách và quy định cơ quan, nhiệm vụ của Nội bộ thuộc Bộ Ngoại giao.

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, mục lục 1, hồ sơ 2, tờ 100-102.

 

Đỗ Hương (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)