03:25 PM 30/09/2019  |   Lượt xem: 458  | 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy Tổ quốc, đồng bảo phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”.