09:34 AM 15/10/2019  |   Lượt xem: 329  | 

Ngay sau những ngày đầu giành độc lập, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quan tâm đến vấn đề quốc tịch của mọi người dân thông qua Sắc lệnh số 53-SL.