02:16 PM 04/08/2020  |   Lượt xem: 256  | 

Ban thanh tra đặc biệt đã thúc đẩy công tác thanh tra trong toàn quốc, huy động sức mạnh toàn dân trong cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc.