03:18 PM 22/05/2020  |   Lượt xem: 488  | 

Ngày nay, bảo vệ đê điều vẫn là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, nhất là đối với một nước có 4 mùa rõ rệt và có nền sản xuất nông nghiệp như Việt Nam.

Sau ngày Độc lập (2/9/1945), cùng với việc xây dựng, củng cố chính quyền, các công tác đảm bảo sản xuất kinh tế, xã hội, ổn định đời sống nhân dân được Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, trong đó có việc phòng, chống thiên tai, hạn hán, lũ lụt.

Bên cạnh những hoạt động như kêu gọi toàn dân làm thủy lợi, khuyến khích các phong trào đắp đê, xây kè, đào mương… Chính phủ còn quan tâm đến các hoạt động đê điều, thủy nông, chống hạn, để công tác củng cố đê điều được quy củ, cụ thể hóa và quy định chặt chẽ. Ngày 22/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 70/SL, thành lập tại Bắc Bộ “Ủy ban Trung ương hộ đê có nhiệm vụ nghiên cứu, đề nghị mọi kế hoạch chống nạn lụt và kiểm soát việc bảo vệ đê điều”, đồng thời, giao cho Chủ tịch Ủy ban Hành chính Bắc Bộ đứng đầu và tổ chức công tác.

 

 

Sắc lệnh số 70/SL ngày 22/5/1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam DCCH Hồ Chí Minh thành lập tại Bắc Bộ “Ủy ban Trung ương hộ đê”.

 

Sắc lệnh được ban hành cách đây hơn 70 năm là hành động mang tính thiết thực, cấp thiết của Chính phủ lúc bấy giờ, vẫn còn nguyên giá trị, khẳng định vai trò to lớn của đê điều đối với sản xuất nông nghiệp, việc bảo vệ đê điều là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đặc biệt với đất nước nhiệt đới gió mùa, với 4 mùa rõ rệt, lại có nền sản xuất nông nghiệp lâu đời như Việt Nam.

 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia tát nước chống hạn ở cánh đồng Quai Chảo, làng Tó, xã Đại Thanh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, ngày 12/1/1958

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Tài liệu ảnh giai đoạn (1954 - 1985) (LIV), SLT 1449

 

Ngày nay, đây vẫn là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cần thiết, đặc biệt cấp bách khi mùa mưa đến.

 

 

Thiên Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)