03:52 PM 07/07/2020  |   Lượt xem: 328  | 

Sắc lệnh đặt nền móng cho việc hình thành hệ thống cơ cấu, tổ chức Bộ Giáo dục sau này.