11:16 AM 19/11/2019  |   Lượt xem: 417  | 

Sắc lệnh số 63/SL của Chính phủ quy định về tổ chức, quyền hạn, cách thức làm việc của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban Hành chính các cấp xã, tỉnh và Ủy ban hành hành chính các cấp huyện, kỳ.