08:52 AM 02/11/2020  |   Lượt xem: 299  | 

Việc hạn chế và cấm rượu lúc bấy giờ giúp tiết kiệm được nguồn lương thực lúa gạo trong khi mùa màng thất bát, nhân dân còn đói khổ.