10:01 AM 09/10/2019  |   Lượt xem: 1077  | 

Sắc lệnh số 49-SL quy định “Các công văn, công điệp, phiếu, trát, đơn từ, các báo chí, chúc từ, điếu văn, khấn vái, cũng lễ, vân vân…bắt đầu từ ngày ký Sắc lệnh này đều phải tiêu đề: VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA NĂM THỨ NHẤT”.