10:41 AM 23/10/2020  |   Lượt xem: 388  | 

Biên bản họp Hội đồng Chính phủ được lưu giữ, bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III như một minh chứng về vai trò của Chính phủ và các thành viên trong những ngày đầu từng bước tìm tòi, xây dựng, kiến lập bản Hiến pháp của chế độ mới.