10:31 AM 13/02/2020  |   Lượt xem: 331  | 

Sắc lệnh quy định về những ngày Lễ chính thức: Những ngày Tết, Kỷ niệm lịch sử và lễ tôn giáo trong năm của Việt Nam, vẫn còn nguyên những giá trị thực tiễn.