04:11 PM 17/06/2020  |   Lượt xem: 797  | 

Sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo thực hiện từ năm 1986 đến nay đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, làm thay đổi diện mạo đất nước và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế. Những thành tựu đó có công đóng góp đặc biệt quan trọng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1915-1998).

       Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng năm 1986 đã mở ra đường lối đổi mới sâu sắc, toàn diện cho đất nước. Trong nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư từ năm 1986 - 1991, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã có nhiều quyết định làm xoay chuyển tình thế, mở đường cho sự nghiệp đổi mới tiến lên. Nhằm khắc phục những bất cập, lạc hậu của cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp của Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã đưa ra những ý tưởng mới, quan niệm mới, cách làm mới, mở ra công cuộc đổi mới - bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử cho cách mạng Việt Nam.

       Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VIII ngày 17/6/1987, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã đọc diễn văn về việc tiếp tục đẩy mạnh quá trình đổi mới theo phương hướng Đại hội VI đã đề ra. Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò của nhân dân trong công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt, coi trọng việc để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

       Diễn văn có đoạn:

       “Để dân được biết, phải thực sự công khai hóa mọi vấn đề cần thiết. Để dân tích cực bàn, phải dân chủ lắng nghe tiếng nói của họ và tiếp thu những ý kiến đúng. Để dân tự giác làm, tạo thành phong trào cách mạng thực sự, phải tôn trọng và bảo vệ lợi ích chính đáng của dân. Để dân hăng hái tham gia kiểm tra thì những phát hiện của dân phải được xử lý kịp thời, thưởng phạt nghiêm chỉnh, chống trù dập dân dưới mọi hình thức”.

       “Tiếng nói của đại đa số nhân dân về cơ bản thường là chính xác. Do đó, mọi chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trước khi đem ra thực hiện, nhất thiết phải tổ chức thu thập cho được ý kiến của nhân dân”.

       Bài diễn văn của Tổng Bí thư cũng khẳng định vai trò “làm cầu nối” của Quốc hội giữa dân với Đảng, với nhà nước. Quốc hội đại diện cho nhân dân, nói lên tiếng nói của dân. Đại biểu Quốc hội phải tinh tường và sâu sát, phải thẳng thắn, trung thực, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước diễn biến của thực tại đời sống, kinh tế, xã hội, thấu hiểu nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Cuối cùng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh kết luận:

       “Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng nếu không kiên quyết đổi mới về tổ chức bộ máy và cán bộ thì không một chủ trương, chính sách nào có thể thực hiện được tốt. Một bộ máy có hiệu lực và trong sạch là yêu cầu cấp bách của nhân dân và của cách mạng hiện nay. Có lập lại trật tự, kỷ cương trong Đảng, trong cơ quan lãnh đạo các cấp của Nhà nước, mới có sức mạnh lập lại trật tự, kỷ cương trong xã hội”.

Tinh thần đổi mới ấy xuyên suốt mấy chục năm qua vẫn luôn được Đảng, nhà nước cùng với nhân dân nỗ lực thực hiện, kết tinh thành những giá trị lớn lao và thành quả tốt đẹp mà đất nước đã đạt được trong thời gian qua.

 

Bài diễn văn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VIII ngày 17/6/1987.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Quốc hội.

Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)