03:27 PM 06/11/2019  |   Lượt xem: 1048  | 

Biên bản Họp của Hội đồng khẳng định vai trò của Hội đồng Chính Phủ trong việc soạn thảo Hiến pháp.