02:49 PM 09/11/2020  |   Lượt xem: 215  | 

Đây là văn bản pháp lý đặt viên gạch đầu tiên cho việc xây dựng hệ thống pháp luật về công tác thanh tra.