Sắc lệnh quy định về việc tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chính

 11:16 AM 19/11/2019
Sắc lệnh số 63/SL của Chính phủ quy định về tổ chức, quyền hạn, cách thức làm việc của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban Hành chính các cấp xã, tỉnh và Ủy ban hành hành chính các cấp huyện, kỳ.

Biên bản họp Hội đồng Chính phủ ngày 6/11/1945 về Dự thảo nội dung Hiến pháp

 03:27 PM 06/11/2019

Một số nội dung trong các phiên họp Hội đồng Chính phủ năm 1945

 04:14 PM 22/10/2019

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru năm 1954

 09:36 AM 15/10/2019

Sắc lệnh về Quốc tịch Việt Nam

 09:34 AM 15/10/2019

Quy định ghi tiêu đề “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm thứ nhất” trên công văn, giấy tờ những ngày đầu độc lập

 10:01 AM 09/10/2019

Sắc lệnh về thành lập Sở và Ty Thương binh - Cựu binh

 03:25 PM 30/09/2019

Ủy ban Dự thảo Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam

 11:08 AM 20/09/2019

Sự ra đời của Quỹ Độc lập

 08:55 AM 10/09/2019

Quốc kỳ Việt Nam – biểu tượng của nền độc lập

 04:15 PM 09/09/2019