Sắc lệnh thành lập Nha Thể dục trung ương

 02:34 PM 16/01/2020
“Xét vấn đề thể dục rất cần thiết để tăng bổ sức khỏe quốc dân và cải tạo nòi giống Việt Nam”, ngày 30/01/1946, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký ban hành sắc lệnh số 14-SL thiết lập Nha Thể dục trung ương (tiền thân của Tổng cục Thể dục, Thể thao ngày nay).

Tổ chức chính quyền nhân dân địa phương qua Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

 09:49 AM 13/01/2020

Biên bản họp Hội đồng Chính phủ ngày 10 tháng 1 năm 1946

 03:43 PM 09/01/2020

Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà về việc tổ chức lại bình dân ngân quỹ tổng cục

 12:32 PM 31/12/2019

Sắc lệnh số 78-SL ngày 31/12/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc lập Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch kiến thiết

 11:46 AM 31/12/2019

Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời các báo về chủ trương trường kỳ kháng chiến, chiều ngày 23/12/1946

 02:47 PM 23/12/2019

Một sắc lệnh mang đậm tính nhân văn

 03:53 PM 12/12/2019

Sắc lệnh quy định về việc tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chính

 11:16 AM 19/11/2019

Biên bản họp Hội đồng Chính phủ ngày 6/11/1945 về Dự thảo nội dung Hiến pháp

 03:27 PM 06/11/2019

Một số nội dung trong các phiên họp Hội đồng Chính phủ năm 1945

 04:14 PM 22/10/2019