Sắc lệnh số 14 năm 1945 về cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc dân đại hội

 09:27 AM 07/09/2020
Sắc lệnh số 14 là Sắc lệnh đầu tiên về Tổng tuyển cử để bầu Quốc dân đại hội, đặt nền móng cho sự thành công của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sắc lệnh về Bình dân học vụ

 08:42 AM 04/09/2020

Sự ra đời của Sắc lệnh về chế độ thuế khóa, bãi bỏ thuế thân

 09:03 AM 03/09/2020

Quyết định số 127-CP về việc thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp

 08:59 AM 26/08/2020

Ông Hoàng Minh Giám với Sắc lệnh đầu tiên của Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

 10:19 AM 24/08/2020

Sắc lệnh mở Trường Y sĩ Việt Nam

 02:45 PM 19/08/2020

Sắc lệnh thành lập Hội đồng Quốc phòng tối cao

 08:56 AM 19/08/2020

Sắc lệnh về nhân sự của Ban Thanh tra đặc biệt trong những năm đầu toàn quốc kháng chiến

 02:16 PM 04/08/2020

Sắc lệnh số 119 về việc tổ chức Bộ Quốc gia Giáo dục năm 1946

 03:52 PM 07/07/2020

Diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VIII

 04:11 PM 17/06/2020