Sự ra đời của Quỹ Độc lập

 08:55 AM 10/09/2019
Chính phủ lập "Quỹ Độc lập" nhằm huy động tối đa sức người, sức của và tinh thần đoàn kết của toàn dân để góp phần giải quyết khó khăn về tài chính của đất nước.

Quốc kỳ Việt Nam – biểu tượng của nền độc lập

 04:15 PM 09/09/2019Sức mạnh của quần chúng nhân dân trong Cách mạng tháng Tám

 02:19 PM 14/08/2019

Bản Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa 13/8/1945

 12:48 PM 08/08/2019