09:44 AM 29/03/2021  |   Lượt xem: 111  | 

Hiện nay, công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh An Giang đã hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao và đi vào hoạt động; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu nghiên cứu, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ xin liên hệ tại địa chỉ: Số 267, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên.

     

Trụ sở Chi cục Văn thư - Lưu trữ (Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh An Giang).

 

     Trung tâm Lưu trữ An Giang được thành lập theo Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh An Giang và được đổi tên thành Trung tâm Lưu trữ lịch sử theo Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 6 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Trung tâm có chức năng giúp Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tham mưu cho Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu chuẩn bị tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử; trực tiếp làm công tác thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, tu bổ phục chế, bảo hiểm, bảo quản tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật; thực hiện số hóa, lập bản sao bảo hiểm, giải mật tài liệu lưu trữ lịch sử; tổ chức trưng bày triển lãm, giới thiệu tài liệu lưu trữ; tổ chức phục vụ độc giả tại Phòng đọc, cấp chứng thực lưu trữ, bản sao tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh; thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan có thẩm quyền giao.

Viên chức và người lao động Trung tâm Lưu trữ lịch sử thực hiện chỉnh lý tài liệu.

     Thực hiện Luật Lưu trữ số  01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, đồng thời để phát huy giá trị tài liệu lưu trữ lịch sử phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Lưu trữ lịch sử giới thiệu các phông tài liệu lưu trữ và quy trình tổ chức khai thác sử dụng tài liệu tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết để liên hệ khi có nhu cầu nghiên cứu, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ. Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ lịch sử đang bảo quản 47 phông tài liệu, cụ thể như sau:

     Để phát huy hơn nữa giá trị của tài liệu lưu trữ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng, tiếp cận thông tin và tạo điều kiện để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân được tiếp cận, sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử vào mục đích chính đáng, Trung tâm Lưu trữ lịch sử đã và đang tăng cường thu thập, bổ sung những tài liệu quý, hiếm; những tài liệu có giá trị vĩnh viễn của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử. Cùng với đó, Trung tâm tiếp tục đổi mới các hình thức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giới thiệu tài liệu lưu trữ; tổ chức, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ ngày càng chất lượng, hiệu quả. Nâng cao hơn nữa nhận thức chung của toàn xã hội và trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành; các cơ quan, đơn vị, địa phương về ý nghĩa, vai trò của công tác lưu trữ và giá trị tài liệu lưu trữ./.

Nguyễn Tuyết (TTLTQGTL điện tử) và Nguyễn Văn Tuấn (Chi cục VTLT An Giang)