09:18 AM 15/09/2020  |   Lượt xem: 313  | 

Thông tư số 23/2020/TT-BTTTT là cơ sở pháp lý để cơ quan, đơn vị xây dựng các điều kiện, điều khoản cụ thể cho hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

    Ngày 09/09/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 23/2020/TT-BTTTT quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Hợp đồng có các nội dung về: Yêu cầu về phạm vi cung cấp trong hợp đồng thuê dịch vụ; Thời gian và kế hoạch thực hiện hợp đồng; Thanh toán hợp đồng thuê dịch vụ; Kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ.

    - Theo Thông tư các yêu cầu về kỹ thuật trong hợp đồng thuê dịch vụ được xác định theo tiêu chí bảo đảm phù hợp với các yêu cầu chất lượng dịch vụ trong kế hoạch thuê dịch vụ được phê duyệt, bao gồm: các tiêu chí về chức năng nghiệp vụ; các tiêu chí về hiệu năng vận hành; các tiêu chí về an toàn thông tin; các tiêu chí phi chức năng khác; các tiêu chí về sự hài lòng của người sử dụng; các tiêu chí về quản lý dịch vụ;

    - Các yêu cầu về chất lượng cụ thể và đầu ra của tiêu chí tương ứng với từng giai đoạn trong thời gian thực hiện hợp đồng được quy định cụ thể trong Phụ lục của Thông tư, gồm các tiêu chí về chức năng nghiệp vụ cần có tính đầy đủ, chính xác và phù hợp với thực tế; các tiêu chí về hiệu năng vận hành đáp ứng của dịch vụ (nức chịu tải, số người truy cập đồng thời, số người sử dụng đồng thời; khả năng mở rộng của dịch vụ (số giao dịch có thể xử lý tại một thời điểm; số lượng dữ liệu có thể lưu trữ; số lượng người sử dụng đồng thời);…

    - Yêu cầu và quy trình chuyển giao thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình thê dịch vụ. Thông tư quy định rõ chủ trì thuê dịch vụ và nhà thầu cung cấp dịch vụ thỏa thuận, thống nhất yêu cầu và quy trình chuyển giao thôn tin, dữ liệu với các nội dung chính sau:

    + Sau khi kết thúc thời gian thuê, nhà cung cấp dịch vụ phải chuyển giao toàn bộ thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ cho chủ trì thuê dịch vụ theo phương án được các bên thống nhất trong hợp đồng;

    + Phương pháp, công cụ, quy trình và vai trò, trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình chuyển giao; phương án kiểm tra xác định tình trạng thông tin và dữ liệu hình thành trước khi chuyển giao; phương án sao lưu, phục hồi dữ liệu trước khi chuyển giao; phương án kiểm tra, đối soát dữ liệu; phương án kiểm tra tình trạng thông tin và dữ liệu hình thành sau khu chuyển giao; phương án kiểm tra, đối soát dữ liệu sau khi chuyển giao; phương án xóa thông tin và dữ liệu liên quan đến chủ trì thuê dịch vụ trên các hệ thống tại nhà cung cấp dịch vụ sau khi chuyển giao;

    - Yêu cầu về đảm bảo an toàn thông tin mạng: Chủ trì thuê dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ thỏa thuận, thống nhất các yêu cầu về đảm bảo an toàn thông tin mạng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.

    Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thuê dịch vụ sử dụng nguồn vốn khác áp dụng các hướng dẫn cụ thể tại Thông tư.

    Căn cứ các quy định tại Thông tư này, cơ quan, đơn vị xây dựng các điều kiện, điều khoản cụ thể cho thuê hợp đồng thuê dịch vụ; các nội dung của Thông tư này là cơ sở cho các bên có liên quan trong hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện việc quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ, tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng và nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp động dịch vụ.

    Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/10/2020./.

  Tệp đính kèm

Trần Ngọc