04:06 PM 29/03/2018  |   Lượt xem: 1651  | 

Cuốn Kỷ yếu giới thiệu về những công trình nghiên cứu khoa học trong năm mươi năm qua và đội ngũ cán bộ đã tham gia, đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Khoa học và Công nghệ văn thư, lưu trữ. Toàn bộ 91 đề tài (giai đoạn 1986 - 2012) tập hợp trong cuốn Kỷ yếu này đều được khai thác từ bộ phận lưu trữ, tư liệu thuộc Trung tâm Khoa học và Công nghệ văn thư, lưu trữ.