05:04 AM 06/02/2018  |   Lượt xem: 6404  | 

Ngày 01 tháng 02 năm 2018, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành công văn về việc đăng tải Bộ pháp điển thuộc chủ đề: Văn thư, Lưu trữ.

Thực hiện yêu cầu của Vụ pháp chế, Bộ Nội vụ tại văn bản số 61/PC ngày 29 tháng 01 năm 2018 về việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phê duyệt kết quả hệ thống pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước công bố Bộ pháp điển thuộc chủ đề: Văn thư, lưu trữ trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Toàn văn Bộ pháp điển thuộc chủ đề: Văn thư, Lưu trữ xin mời xem dưới đây./.

  Tệp đính kèm