03:11 PM 04/05/2019  |   Lượt xem: 173  | 

Ngày 26/4/2019, Văn phòng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 335/VPBNV gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ về việc tham gia Giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Thể lệ cuộc thi đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ (địa chỉ: https://moha.gov.vn/thongbao hoặc http://tcnn.vn/news/category/1010102/Thoisu-Chinh-tri-html).

Toàn văn Thể lệ cuộc thi xin mời xem tại đây./.
 

 

Trần Ngọc