03:34 PM 01/10/2020  |   Lượt xem: 97  | 

Ngày 14 tháng 8 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Trong đó, Nghị định đã giải thích các khái niệm về tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo; tin nhắn chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp điện tử viễn thông; tin nhắn rác; thư điện tử rác; cuộc gọi rác.

Nghị định cũng quy định rõ 8 biện pháp chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác:

- Xây dựng, triển khai các hệ thống chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác;

- Xây dựng Bộ tiêu chí nhận diện tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác;

- Theo dõi, giám sát, chia sẻ thông tin, dữ liệu về nguồn phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác;

- Tiếp nhận, xử lý phản ánh về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác;

- Giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại;

- Ngăn chặn, thu hồi địa chỉ điện tử phát tán tin nhắn rác, thư điện tử, cuộc gọi rác;

- Tăng cường phối hợp trong nước và quốc tế về chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác;

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Theo quy định tại Nghị định, Cục An toàn thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan điều phối ngăn chặn, xử lý tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và vận hành Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác (trên đầu số 5656), thư điện tử rác.

Khi thực hiện các chương trình quảng cáo, người quảng cáo bằng tin nhắn phải gửi đồng thời bản sao tin nhắn quảng cáo tới hệ thống phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác. Người sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet, thư điện tử có thể phản ánh, cung cấp các bằng chứng tới Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác của Cục An toàn thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Thông tin, dữ liệu từ Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và các nguồn thông tin, dữ liệu khác được sử dụng để điều phối xử lý, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử, cuộc gọi rác.       

Đặc biệt, Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm của Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, tổ chức thiết lập mạng viễn thông dùng riêng; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thư điện tử; người quảng cáo. Người quảng cáo phải kiểm tra danh sách không quảng cáo theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP để tránh việc gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại trong danh sách này; chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng khi được người sử dụng đồng ý trước về việc nhận quảng cáo.

Nghị định 91/2020/NĐ-CP cũng quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng: Được quyền nhận hoặc từ chối nhận quảng cáo; Phối hợp với tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; chuyển tiếp thông tin về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác về hệ thống tiếp nhận phản ánh của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) hoặc qua tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, thư điện tử.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020.

Chi tiết Nghị định số 91/2020/NĐ-CP xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm

Trần Ngọc tổng hợp