09:52 AM 08/01/2021  |   Lượt xem: 220  | 

Ngày 10/1/1946, Hội đồng Chính phủ họp bàn việc sáp nhập, thải hồi, tăng lương, tổ chức nhân sự