09:13 AM 30/05/2018  |   Lượt xem: 2143  | 

Đó là tựa đề báo cáo do Tiến sĩ Nguyễn Thị Chinh - Trung tâm Khoa học & Công nghệ Văn thư - Lưu trữ trình bày tại Hội nghị. Báo cáo đã nêu thực trạng việc thực hiện quy định của Luật Lưu trữ về quản lý tài liệu điện tử tại Việt Nam, xu hướng của quốc tế và định hướng của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

       Sau gần 7 năm thực hiện Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, công tác văn thư, lưu trữ ở nước ta có nhiều tiến bộ. Nhận thức của lãnh đạo của các cơ quan đơn vị, của công chức, viên chức từng bước được nâng cao. Các cơ quan trung ương và địa phương đã quan tâm chỉ đạo công tác này; quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo kho tàng, bảo quản an toàn và phát huy có hiệu quả giá trị tài liệu lưu trữ; ứng dụng hiệu quả công nghệ tin học trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ. Hội nghị đánh giá việc thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2017 và triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ vừa qua là dịp để những người làm công tác văn thư, lưu trữ chia sẻ kinh nghiệm kiến thức thực tế của cơ quan mình, phát biểu đề xuất các kiến nghị với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước những vấn đề bất cập tại cơ sở,…

      Tại Hội nghị đã có 12 ý kiến tham luận của các đại biểu đến từ các cơ quan bộ, ngành trung ương, địa phương và các doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, Tiến sĩ Nguyễn Thị Chinh - Trung tâm Khoa học & Công nghệ Văn thư - Lưu trữ trình bày Báo cáo "Tình hình thực hiện quy định của Luật Lưu trữ về quản lý tài liệu điện tử và định hướng của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước” tại Hội nghị.

 
Tiến sĩ Nguyễn Thị Chinh - Trung tâm Khoa học & Công nghệ Văn thư - Lưu trữ trình bày báo cáo tại Hội nghị.
 

       Báo cáo "Tình hình thực hiện quy định của Luật Lưu trữ về quản lý tài liệu điện tử và định hướng của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước" xin mời xem tệp đính kèm./.

  Tệp đính kèm

Tiến sĩ Nguyễn Thị Chinh (Trung tâm Khoa học & Công nghệ Văn thư - Lưu trữ)