03:07 PM 09/06/2021  |   Lượt xem: 126  | 

Ban Quan hệ Bắc – Nam ra đời đã tập trung ngay vào việc giúp Trung ương theo dõi và chỉ đạo tình hình mọi mặt của miền Nam; chỉ đạo phong trào đấu tranh đòi Chính quyền miền Nam thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, lập lại quan hệ bình thường Bắc – Nam, tiến tới tổng tuyển cử thống nhất hai miền.

     Năm 1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ về lập lại hoà bình ở Đông Dương được ký kết. Theo một trong những điều khoản của Hiệp định này, sông Bến Hải với vĩ tuyến 17 trở thành giới tuyến quân sự tạm thời chia cắt đất nước Việt Nam làm hai miền Nam, Bắc; chính quyền và quân đội khối Liên hiệp Pháp tập trung về miền Nam. Đối với dân tộc Việt Nam, sự nghiệp đấu tranh và thống nhất đất nước lại bắt đầu.

 

Cầu Hiền Lương (Vĩ tuyến 17) thuộc Quảng Trị từng là ranh giới quân sự tạm thời giữa miền nam - bắc Việt Nam. Nguồn: nhandan.vn

 

     Trong bối cảnh đó, ngày 14/6/1955, theo đề nghị của Bộ Nội vụ và được Hội đồng Chính phủ đồng ý, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký ban hành Nghị định số 550/TTg về việc thành lập Ban Quan hệ Bắc – Nam trực thuộc Thủ tướng phủ. Ban Quan hệ Bắc – Nam ra đời với mục đích đảm bảo thống nhất lãnh đạo cuộc vận động lập lại quan hệ Bắc – Nam.

 

Nghị định số 550/TTg ngày 14/6/1955 về việc thành lập Ban Quan hệ Bắc – Nam.

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, mục lục 1, hồ sơ 1170, tờ 13.

 

            Theo Nghị định này, Ban Quan hệ Bắc – Nam có những nhiệm vụ chính sau:

          a) Theo dõi, nghiên cứu tình hình mọi mặt ở miền Nam.

          b) Nghiên cứu chủ trương, chính sách về việc lập lại quan hệ Bắc – Nam; đề ra đường lối, kế hoạch tuyên truyền về miền Nam.

          c) Giúp Thủ tướng Phủ chỉ đạo phối hợp với các Bộ, các ngành ở Trung ương và lãnh đạo các địa phương thi hành các chủ trương, chính sách về việc lập lại quan hệ Bắc Nam.

          d) Nghiên cứu chính sách, theo dõi và góp ý kiến với các cơ quan phụ trách về sự thực hiện chính sách đối với đồng bào, cán bộ, gia đình cán bộ miền Nam ra tập kết hoặc tự động ra ở miền Bắc, đối với đồng bào miền Nam đi lại miền Bắc (1).

          Về nhân sự, Ban Quan hệ Bắc – Nam gồm 3 thành viên: đồng chí Lê Đức Thọ (Trưởng ban), đồng chí Phạm Văn Bạch (Phó ban), đồng chí Huỳnh Lắm (Uỷ viên).

          Ngay sau khi ra đời, Ban Quan hệ Bắc – Nam tập trung vào nhiệm vụ giúp Trung ương theo dõi và chỉ đạo tình hình mọi mặt của miền Nam, chỉ đạo phong trào đấu tranh đòi Chính quyền miền Nam thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, lập lại quan hệ bình thường Bắc – Nam, tiến tới tổng tuyển cử thống nhất hai miền.

          Vì vậy, việc thành lập Ban Quan hệ Bắc – Nam có ý nghĩa rất lớn, là sự khởi đầu cho cuộc vận động thống nhất sau đình chiến. Đây là việc làm cần thiết để ổn định đời sống cho các tầng lớp nhân dân, củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất hai miền Nam – Bắc./.

---------------------

Chú thích:

1. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, Mục lục 1, hồ sơ 1170, tờ 13.

                                                                                                                                                              

Trần Thị Hoàn - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III