12:00 AM 07/10/2016  |   Lượt xem: 2298  | 

Giới thiệu nội dung :

Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 02 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội; khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. Tuy vậy, chỉ ba tuần sau, ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân
Pháp đã nổ súng tấn công Sài Gòn với dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa. Nam Bộ bước vào cuộc kháng chiến trường kì gian khổ. Sau chín năm vừa đánh giặc, vừa củng cố xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, cuối cùng Nam Bộ đã giành được thắng lợi vẻ vang hòa cùng thắng lợi chung của toàn dân tộc.

  Tệp đính kèm