05:02 PM 02/07/2017  |   Lượt xem: 2035  | 

Giới thiệu nội dung :

Thiết thực kỷ niệm 5 năm thực hiện Chỉ thị 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của t li lưu trữ, các cán bộ khoa học của Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã hoàn thành cuốn sách "Khoa bảng Trung Bộ và Nam Bộ qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn". Cuốn sách lần đầu tiên công bố những tài liệu về Khoa bảng các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ được khắc trong Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới.

  Tệp đính kèm