05:44 PM 02/07/2017  |   Lượt xem: 4156  | 

Giới thiệu nội dung :

Dải đất thuộc một phần phía Bắc miền Trung, từ Nghệ An qua Hà Tĩnh đến Quảng Bình - nắng gió thì đổ lửa, mưa bão thì lũ lụt - dưới triều đại nhà Nguyễn, từ đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX - khi các vị vua từ Gia Long tới Khải Định cho mở các khoa thi Nho học - vẫn là miền đất của những người bền bỉ, kiên trì và tận tâm tận lực, đèn sách bút nghiên học hành, và lều chõng ống quyển đi thi.

Vượt qua các kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình khắc nghiệt, hàng nghìn người đã trở thành những nhà khoa bảng, không chỉ đắc lực phục vụ cho triều đại nhà Nguyễn, mà còn ích dân giúp nước, đặc biệt trong các phong trào Văn Thân, Cần Vương chống ngoại xâm, thậm chí còn có phần đóng góp vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước ở thời kỳ cách mạng hiện đại. Sách Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn đã cung cấp 167 bộ hồ sơ về những vị đã đỗ các khoa thi Hội, 8 bộ hồ sơ về những vị đã đỗ các khoa thi Đình, 742 bộ hồ sơ về những vị đã đỗ các khoa thi Hương (tại trường thi NghệAn), trong số hàng nghìn các nhà khoa bảng, quê quán Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình ấy.

Đây là công trình xuất bản thứ ba, trong bộ sách tổng tập về Khoa bảng Việt Nam qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn, do các nhà nghiên cứu và quản lý ở Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV chủ trì…

  Tệp đính kèm