MỤC LỤC CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN. TẬP 1

 12:00 AM 03/07/2012
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin

HỢP TÁC VIỆT NAM VÀ LIÊN BANG NGA TRONG LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

 12:00 AM 02/03/2012
Tác giả: TS. Vũ Thị Minh Hương, ThS. Vũ Xuân Hưởng, ThS. Nguyễn Minh Sơn, ThS. Phạm Bích Hải, ThS. Nguyễn Lan Phương, Đỗ Minh Giang...

KIẾN TRÚC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI HÀ NỘI (1875-1975)

 12:00 AM 01/03/2012
Tác giả: T.S Vũ Thị Minh Hương, S.E.M. Herve’ Bolot, Hà Văn Huề, Hubert Olie’, Nguyễn Thị Thúy Bình, Andrew Hardy…

LỊCH SỬ HÀ NỘI QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ

 12:00 AM 28/01/2010
Tác giả: Dương Văn Khảm, Ngô Thiếu Hiệu, Vũ Thị Minh Hương, Đào Thị Diến, Vũ Văn Sạch

ĐỊA DANH VÀ TÀI LIỆU LƯU TRỮ VỀ LÀNG XÃ BẮC-KỲ

 12:00 AM 28/01/2010
Tác giả: Vũ Thị Minh Hương, Nguyễn Văn Nguyên, Philippe Papin
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin