02:45 PM 18/11/2020  |   Lượt xem: 375  | 

Ngày 19/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 636/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” trên địa bàn tỉnh An Giang.

     Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành việc số hóa tài liệu theo Đề án chung của tỉnh; Xây dựng hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ tại kho Lưu trữ cơ quan và tại các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban chuyên môn trực thuộc; Hoàn thành việc tích hợp cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử từ các cơ quan, tổ chức đến Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh; từ Trung tâm Lưu trữ lịch sử vào Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử Phông lưu trữ nhà nước; Hoàn thiện tổ chức bộ máy, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu công nghệ thông tin đảm bảo duy trì vận hành, triển khai, thực hiện việc quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các cơ quan, đơn vị; Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện giải quyết công việc trong môi trường điện tử, lập hồ sơ tài liệu lưu trữ điện tử từ lãnh đạo đến công chức, viên chức.

     Bảo đảm tối thiểu 80% tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức được tạo lập dạng điện tử theo quy định về giao dịch điện tử và lưu trữ điện tử; 90% Lưu trữ cơ quan thực hiện quy trình khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ trong môi trường mạng và  tối thiểu 80% tài liệu lưu trữ điện tử hình thành trong các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ Lịch sử tỉnh có thời hạn bảo quản vĩnh viễn được trích xuất chuyển giao vào Lưu trữ lịch sử tỉnh trong thời hạn 03 năm, kể từ khi tài liệu tạo lập. Tài liệu tại Lưu trữ lịch sử không thuộc Danh mục hạn chế sử dụng được xây dựng dữ liệu đặc tả và tổ chức sử dụng trên môi trường mạng bảo đảm tối thiểu 80% trở lên.

     Kế hoạch cũng đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp với tình hình thực tế; rà soát, nâng cấp hệ thống và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu quản lý tài liệu điện tử, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan; tổ chức khảo sát, lập kinh phí chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy tồn đọng của cơ quan và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý để đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu và từng bước số hoá nhằm thực hiện quy trình khai thác, sử dụng và quản lý tài liệu lưu trữ điện tử theo đúng Quyết định số 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đề ra./.

                                                                                                                                                                                                                                               

Nguyễn Văn Tuấn (Chi cục VTLT An Giang) và Nguyễn Tuyết (TTLTQGTL điện tử)