Tên văn bản dự thảo:  Xin ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV

Số ý kiến đóng góp:  0
Hiện chưa có góp ý nào cho dự thảo văn bản này!