Tên văn bản dự thảo:  Xin ý kiến Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử trong các cơ quan nhà nước”

Số ý kiến đóng góp:  0
Hiện chưa có góp ý nào cho dự thảo văn bản này!